img - megaphone
Dodaj Ogłoszenie

i dotrzyj do grona prawie 7 000
myśliwych miesięcznie!

Wypróbuj i zyskaj!
 • nielimitowana liczbę ogłoszeń
 • za 0 zł
 • przez 90 dni
Dodaj ogłoszenie

REGULAMIN SERWISU REKLAMOWEGO

WWW.LOWIEC.COM.PL

 

Serwis reklamowy pod adresem internetowym www.lowiec.com.pl prowadzony jest przez Mariusza Łepik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl” przy ul. Tylnej 4E, 90-364 Łódź NIP: 7321750234 Regon: 368373322

 

Regulamin serwisu reklamowego dostępny jest na stronie www.lowiec.com.pl

§1 Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych w serwisie internetowym www.lowiec.com.pl prowadzony przez Mariusza Łepik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl” przy ul. Tylnej 4E, 90-364 Łódź NIP: Regon: 368373322.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Portal lowiec.com.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej portalu.
 3. Prowadzący Portal oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Portal ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez prowadzącego określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.lowiec.com.pl.

 

§2 Definicje

 

 1. Portal Łowiec.com.pl/ Portal - oznacza portal zorganizowany pod adresem www.lowiec.com.pl łączący osoby interesujące się kwestiami związanymi z łowiectwem, w tym osoby szukającymi wymiany doświadczeń, a także usług i sprzętu związanego z tematem portalu.
 2. Cennik Usług Reklamowych - cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi Reklamowe, udostępniony na stronie internetowej www.lowiec.com.pl a, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu
 3. Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
 4. Usługi Reklamowe - oznacza świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez Portal Łowiec.com.pl na stronach portalu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności poprzez umieszczanie banerów reklamowych na zasadach określonych w Cenniku Usług Reklamowych
 5. Zleceniodawca - oznacza każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą Usługę reklamową w portalu łowiec.com.pl. Zleceniodawcą jest również agencja reklamowa lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
 6. Jednostka Reklamy Internetowej - to ściśle określona pod względem technicznym forma prezentacji Reklamy w portalu .
 7. Plan Emisji - oznacza plan określający zakres czasowy, lokalizację i ilość emisji Jednostek Reklamy Internetowej zgodnie z Cennikiem Usług Reklamowych.
 8. Zlecenie reklamowe - oznacza kierowaną do portalu Łowiec.com.pl ofertę zawarcia Umowy Reklamowej, złożoną na formularzu dostępnym na stronie www.lowiec.com.pl , która określa rodzaj zamawianej Reklamy (określenie baneru), Plan Emisji, termin przyjęcia Zamówienia Reklamy przez portal
 9. Umowa Reklamowa - oznacza umowę zawartą na skutek przyjęcia Zamówienia Reklamy przez portal Łowiec.com.pl, na podstawie której portal zobowiązuje się do świadczenia Usługi reklamowej w zamian za zapłatę wynagrodzenia.
 10. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc wyświetlania Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia.

 

§2 Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Portal Łowiec.com.pl

 

 1. Portal świadczy na rzecz Zleceniodawcy Usługi reklamowe polegające na umieszczeniu i wyświetlaniu zgodnie z Umową reklamową:
  • bannera reklamowego - graficznego elementu reklamowego, opracowanego w formie elektronicznej, zatwierdzonego przez Portal na zasadach określonych w Cenniku Usług Reklamowych z możliwością aktywnego linku do strony zlecającego,
  • umieszczenie logo partnera na stronie głównej Portalu z możliwością aktywnego linku do strony zlecającego
 2. Czas trwania reklamy jest określony Umową Reklamową.
 3. Wzór i treść banneru opracowuje Zleceniodawca.
 4. Treść linku aktywnego podaje Zleceniodawca.
 5. Dane techniczne banneru, oraz logo Partnera znajdują się na witrynie portalu oraz poniżej w Załączniku nr 1.
 6. Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.
 7. Kliknięcie w link sponsorowany powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.

 

§3 Warunki świadczenia Usług reklamowych

 

 1. Prowadzący Portal Łowiec.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowa reklamowej oraz wyświetlania Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych ze stylem lub polityką Portalu lub też wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Portal urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, Portal uprawniony jest do wstrzymania wyświetlania Reklamy.
 3. Portal nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Zleceniodawcy ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za szkodę powstałą w wyniku wstrzymania wyświetlania Reklamy o treści bezprawnej lub też powstałą w wyniku wstrzymania wyświetlania Reklamy o treści, w stosunku, do której zostało skierowane do Portalu urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Zleceniodawcę.
 4. W przypadku uzyskania wiadomości bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Reklamy Portal zawiadomi Zleceniodawcę o zamiarze wstrzymania wyświetlania Reklamy.
 5. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.
 6. Portal nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
 7. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia w drodze elektronicznej wszystkich informacji koniecznych do wykonania Usługi reklamowej w formie zgodnej z wymogami zamawianej Jednostki Reklamy Internetowej. Wspomniane informacje powinny zawierać dokładny opis (nazwa Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, data złożenia Zlecenia Reklamowego). Zleceniodawca powinien dostarczyć powyższe informacje najpóźniej na 7 dni robocze przed terminem pierwszego wyświetlenia Reklamy.
 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy składaniu Zlecenia Reklamowego przy użyciu strony www.lowiec.com.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 9. Wymogi zamawianej Jednostki Reklamy Internetowej uzgadniane są ze Zleceniodawcą w Umowie Reklamowej. Wymagania dla banneru reklamowego to: forma pliku JPG lub PNG, wymiary zgodnie tabelą banerów zamieszczoną poniżej, maksymalny rozmiar 3MB.
Podstrona Kod banera Wymiary Format plików Cena Brutto Zobacz
Strona główna SG1 580px x 170px jpg, png  500 PLN Zobacz
Strona główna SG2 580px x 170px jpg, png  500 PLN Zobacz
Strona główna SG3 1170px x 175px jpg, png  500 PLN Zobacz 
Strona główna SG4 285px x 582px jpg, png  500 PLN Zobacz
Lista ogłoszeń LO1 270px x 520px jpg, png  350 PLN Zobacz
Lista ogłoszeń LO2 870px x 160px jpg, png  350 PLN Zobacz
Lista ogłoszeń LO3 870px x 160px jpg, png  350 PLN Zobacz
Strona ogłoszenia SO1 270px x 520px jpg, png  350 PLN Zobacz
Strona ogłoszenia SO2 870px x 160px jpg, png  350 PLN Zobacz
Strona dodawania ogłoszenia DO1 280px x 520px jpg, png  200 PLN Zobacz
Strona dodawania ogłoszenia DO2 870px x 160px jpg, png  200 PLN Zobacz
Strona logowania SL1 1170px x 175px jpg, png  350 PLN Zobacz
Panel użytkownika PU1 270px x 520px jpg, png  200 PLN Zobacz
Panel użytkownika  PU2  870px x 160px  jpg, png  200 PLN Zobacz 
Logo Partnera na stronie głównej LOGO      1500 PLN Zobacz

W przypadku dostarczenia informacji wskazanych w pkt. 9 z opóźnieniem lub w formie niezgodnej z wymogami zamawianej Jednostki Reklamy Internetowej Portal zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Planie Emisji.

 

§4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług Reklamowych

 

 1. Zawarcie Umowy Reklamowej wymaga złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia Reklamowego w formie formularza zamówienia umieszczonego na stronie www.lowiec.com.pl w zakładce Reklama elektronicznie na adres reklama@lowiec.com.pl . Zlecenie reklamy Banerowej powinno zawierać: nazwę i dane Zleceniodawcy, informacje dotyczące kampanii, rodzaj reklamy, kod reklamy , czas emisji oraz załączony materiał elektroniczny w pliku o formatach JPG lub PNG a także powinno być potwierdzone imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń lub uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy.
 2. Zlecenie prezentacji Logo Partnera powinno zawierać: nazwę i dane Zleceniodawcy, informacje dotyczące kampanii, rodzaj reklamy, kod reklamy , czas emisji oraz załączony materiał elektroniczny w pliku o formatach JPG lub PNG a także powinno być potwierdzone imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń lub uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy.
 3. Portal Łowiec.com.pl potwierdza otrzymanie Zlecenia Reklamowego za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zamówieniu, pod rygorem nieważności. Do zawarcia Umowy reklamowej dochodzi w drodze przyjęcia Zlecenia reklamowego przez Portal w terminie do 3 dni roboczych od dokonania Zlecenia Reklamowego w drodze powyżej wskazanej.
 4. W przypadku braku odpowiedzi portalu Łowiec.com.pl w terminie powyżej wskazanym, poczytuje się w razie wątpliwości, iż do zawarcia Umowy Reklamowej nie doszło.
 5. Niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 

§5 Prawo do modyfikacji i anulowania zlecenia

 

 1. Portal Łowiec.com.pl gwarantuje Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie jedynie po wyrażeniu przez Portal zgody na zakres proponowanych Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
 2. Oświadczenie o chęci Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone na adres poczty elektronicznej reklama@lowiec.com.pl nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy. Po upływie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia Portalowi oświadczenia o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego, w przypadku, w którym Portal nie odpowie na taką ofertę, poczytuje się w razie wątpliwości, iż Portal nie wyraził zgody na dokonanie Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
 3. W przypadku nieprzyjęcia oferty Modyfikacji Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru: zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia Reklamowego albo wypowiedzieć Umowę Reklamową. Takie wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z natychmiastową rezygnacją ze Zlecenia Reklamowego.
 4. Warunkiem skutecznego wypowiedzenia Umowy jest doręczenie Portalowi w formie elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Reklamowej i rezygnacji ze Zlecenia Reklamowego na adres reklama@lowiec.com.pl .
 5. W sytuacji:
  1. niedostarczenia przez Zleceniodawcy kreacji lub materiałów reklamowo-promocyjnych do zamieszczenia w Portalu co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy, lub
  2. dostarczenia przez Zleceniodawcę kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam lub w terminie późniejszym niż na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy ,
  3. do wykonania Umowy Reklamowej nie doszło z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Portalowi kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 7. Zlecenie Reklamowe może być również wypowiedziane w całości:
  1. nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej wobec Portalu
  2. później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy, z zastrzeżeniem powstania prawa Portalu do naliczenia kary umownej w wysokości:
  3. 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 13 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy,
  4. 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy,
  5. 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło na mniej niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy.

 

§6 Tryb reklamacyjny

 

 1. W przypadku nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy Portalu, Portal zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania Reklamy w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie na Portalu.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy Portalu, jeżeli nie zawiadomi Portalu na adres poczty elektronicznej reklama@lowiec.com.pl o wadach wyświetlania Reklamy w terminie 30 dni od ustalonego terminu zakończenia wyświetlania Reklamy lub zalega z płatnościami za Usługi Reklamowe wobec Portalu.
 3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku dokonania płatności wynikających z Usług Reklamowych wobec Portalu.
 4. Portal udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§7 Warunki płatności i fakturowanie

 

 1. Wynagrodzenie należne Portalowi za Usługi Reklamowe jest ustalane na podstawie Cennika dostępnego na stronie www.lowiec.com.pl w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę. W uzasadnionych przypadkach Portal zastrzega sobie prawo do zmiany ceny.
 2. Faktury są wystawiane przez Portal, w ciągu 7 dni od daty złożenia zlecenia Reklamowego na prośbę zleceniodawcy, co powinno zostać odpowiednio zaznaczone w formularzu zamówień, chyba że Umowa Reklamowa stanowi inaczej.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty złożenia zlecenia na podane dane, chyba że Zlecenie Reklamowe stanowi inaczej.
 4. W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie, Portal będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, co nie uchybia uprawnieniu Portalu do naliczeniu kar umownych na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Portal.
 6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec Portalu za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.
 7. Cennik Reklam obejmuje ceny brutto za Usługi Reklamowe Portalu, a wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę.

 

 §8 Zakres odpowiedzialności portalu Łowiec.com.pl

 

 1.  Portal jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Reklamowych, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Łowiec.com.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług Reklamowych.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło nie z winy Portalu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zleceniodawcy, w szczególności korzystania przez niego z portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Zleceniodawcy, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądowego lub administracyjnego.
 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Portalu jest Regulamin oraz Umowa reklamowa. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Portalu.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: ww.lowiec.com.pl
 2. O zmianie Regulaminu Prowadzący Portal poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy Usługi Reklamowej jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedzib Prowadzącego Portal.

 

Załącznik nr 1.

 

Cennik usług reklamowych

Podstrona Kod banera Wymiary Format plików Cena Brutto Zobacz
Strona główna SG1 580px x 170px jpg, png  500 PLN Zobacz
Strona główna SG2 580px x 170px jpg, png  500 PLN Zobacz
Strona główna SG3 1170px x 175px jpg, png  500 PLN Zobacz 
Strona główna SG4 285px x 582px jpg, png  500 PLN Zobacz
Lista ogłoszeń LO1 270px x 520px jpg, png  350 PLN Zobacz
Lista ogłoszeń LO2 870px x 160px jpg, png  350 PLN Zobacz
Lista ogłoszeń LO3 870px x 160px jpg, png  350 PLN Zobacz
Strona ogłoszenia SO1 270px x 520px jpg, png  350 PLN Zobacz
Strona ogłoszenia SO2 870px x 160px jpg, png  350 PLN Zobacz
Strona dodawania ogłoszenia DO1 280px x 520px jpg, png  200 PLN Zobacz
Strona dodawania ogłoszenia DO2 870px x 160px jpg, png  200 PLN Zobacz
Strona logowania SL1 1170px x 175px jpg, png  350 PLN Zobacz
Panel użytkownika PU1 270px x 520px jpg, png  200 PLN Zobacz
Panel użytkownika  PU2  870px x 160px  jpg, png  200 PLN Zobacz 
Logo Partnera na stronie głównej LOGO      1500 PLN Zobacz

 

Strona internetowa www.lowiec.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.lowiec.com.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj Polityka prywatności