img - megaphone
Dodaj Ogłoszenie

i dotrzyj do grona prawie 7 000
myśliwych miesięcznie!

Wypróbuj i zyskaj!
 • nielimitowana liczbę ogłoszeń
 • za 0 zł
 • przez 90 dni
Dodaj ogłoszenie

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.LOWIEC.COM.PL

Serwis internetowy pod adresem internetowym www.lowiec.com.pl prowadzony jest przez Mariusza Łepik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl” przy ul. Tylnej 4E, 90-364 Łódź NIP: 7321750234 Regon: 368373322

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie www.lowiec.com.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia przez Mariusza Łepik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl, przy ul. Tylnej 4E, 90-364 Łódź na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie LOWIEC.COM.PL.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu LOWIEC.COM.PL. jest skorzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.lowiec.com.pl, w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Operatora.
 5. Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 7. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zawartej z Serwisem umowy.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora określone zostały w Polityce prywatności Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu oraz usług oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator — Mariusz Łepik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl przy ul. Tylnej 4E, 90-364 Łódź NIP: 7321750234 Regon: 368373322;
 2. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą LOWIEC.COM.PL, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej LOWIEC.COM.PL;
 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 4. Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
 5. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa pozwalają na zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu, a która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 7. Konsument- osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
 9. Konto – Usługa elektroniczna polegająca na przydzieleniu danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu,
 10. Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń po przekroczeniu którego, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest dokonanie opłaty za ogłoszenie; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4;
 11. Ogłoszenie wyróżnione - Ogłoszenia w Serwisie, które przez kilka dni (30-90 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie
 12. Odświeżenie ogłoszenia- na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu
 13. Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu , określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Z pominięciem Ogłoszeń wyróżnionych, publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Ogłoszenia płatnego.
 5. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oferowanej w Ogłoszeniu transakcji, w tym w szczególności nie odpowiada za weryfikowanie broni lub psów zakwalifikowanych do ras niebezpiecznych.
 9. Operator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne: Konto Użytkownika, oraz Formularz zamówienia ogłoszenia, które są dobrowolne i nieodpłatne
 10. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 11. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Operatora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 13. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 14. Operator świadczy następujące usługi elektroniczne: Konto i Formularz zamówienia Ogłoszenia

4. Konto

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia, a po dokonaniu aktywacji Operator przesyła drogą mailową wiadomość o poprawnym umieszczeniu ogłoszenia.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres Operatora
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew na rachunek bankowy Operatora wskazany na stronie Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące zamieszania ogłoszeń wyróżnionych znajdują się w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część Regulaminu.
  • Emisja Ogłoszenia bezpłatnego w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72h od jego aktywacji, i trwa co do zasady 90 dni, a płatnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uznania rachunku Operatora i trwa co do zasady 30 dni.
 2. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 3. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 4. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 5. Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń nie związanych z tematyką portalu. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które nie będą zgodne z tematyką portalu mogą być usunięte. W przypadku ogłoszeń płatnych oraz uiszczenia opłąty za ogłoszenie niezgonde z tematyką, właściciel portalu nie zwraca poniesionych kosztów.
 6. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), a także usunąć Ogłoszenie,
 7. Po upływie 90 dni od rozpoczęcia emisji Ogłoszenie przestaje być automatycznie widoczne na stronie Serwisu.
 8. Ogłoszenia zwykłe (nie wyróżnione) będą widoczne na stronie serwisu 90 dni Ogłoszenia
  Wyróżnione 
 9. Ogłoszenia będą publikowane na stronie serwisu jako  wyróżnienia przez 30 dni a następne 60 dni będą widniał  jako zwykłe ogłoszenie.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, których teamatyka nie jest związana z serwisem, które to mogą zostać usunięte przez administratora serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 6. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 7. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd
  • nie związane z tematyką serwisu
 8. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 9. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@lowiec.com.pl lub pisemnie na adres Operatora: ŁOWIEC.COM.PL Mariusz Łepik, ul. Tylna 4E, 90-364 Łódź.
 3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Operatora w powyższym terminie oznacza, że Operator uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji, (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową - sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację lub Klientem.
 5. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 6. do Regulaminu Sklepu

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: kontakt@lowiec.com.pl

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 7. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 13. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 14. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 16. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 17. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  1. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  2. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  3. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  4. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 18. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 19. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  1. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  4. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
  5. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
  6. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
  7. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 20. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 21. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 22. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 23. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 24. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 25. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 26. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 27. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 28. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 29. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 30. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 31. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 32. Bilety na mecze piłki nożnej.
 33. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 34. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 35. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 36. Ofert pracy:
  1. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
  2. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
  3. Zarejestrowane karty SIM.

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

Lp.

Rodzaj towaru

Warunki

1

Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych

Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)

2

Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat

Dekoder nie może być własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu

3

Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)

Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.

4

Oprogramowanie na licencji OEM

Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM

5

Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)

Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL

6

Instrukcje obsługi sprzętu itp.

Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna)

7

Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne

Karta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja

8

Bony (talony) na usługi

Bony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę

9

Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe

Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie Ogłoszenie Wyróżnione 

 1. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego żółto-czarnego znacznika z napisem „Wyróżnione” w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i umieszczeniu go rotacyjnie na górze danej kategorii gdzie zostało umieszczone przez użytkownika oraz również rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej
 2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez Serwis.
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.

 

Wyróżnione Ogłoszenia – cennik:

 

Rodzaj Ogłoszenia

Czas Trwania

Liczba ogłoszeń

Cena za sztukę w PLN

Ogłoszenie zwykłe w wybranej kategorii

90 dni

Bez limitu

0 zł

Ogłoszenie wyróżnione

30 dni

1

10 zł

 

 1. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 2. Użytkownikom wystawiane są Faktury wyłącznie na ich żądanie.
 3. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia Faktury.
 4. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 5. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 6. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 7. Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane. Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 8. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

Kontrahentowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenie emisji ogłoszenia do realizacji. Do zachowania terminu wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl” ul. Tylna 4E, 90-364 Łódź, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@lowiec.com.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem lowiec.com.pl na stronie głównej w zakładce Zwroty i Reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy jako operator zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ogłoszenie nie zostanie wyemitowane.

 

Informujemy, iż zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (dz. U z 2014r., poz. 827) prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, jeśli usługa została wykonana, co ma miejsce w momencie rozpoczęcia emisji ogłoszenia

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu -Limity darmowych ogłoszeń

 1. Użytkownik może zamieszczać dowolną liczbę darmowych ogłoszeń ze swojego indywidualnego konta w serwisie, które zgodnie z regulaminem może mieć tylko jedno.
 2. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Cennik ogłoszeń

Rodzaj Ogłoszenia

Czas Trwania

Liczba ogłoszeń

Cena za sztukę w PLN

Ogłoszenie zwykłe w wybranej kategorii

90 dni

Bez limitu

0 zł

Ogłoszenie wyróżnione

30 dni

1

10 zł

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wzór formularza reklamacyjnego

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ŁOWIEC.COM.PL”

 

Adresat:

 

Serwis internetowy pod adresem internetowym www.lowiec.com.pl prowadzony jest przez Mariusza Łepik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Łepik „Łowiec.com.pl” przy ul. Tylnej 4E, 90-364, adres e-mail: kontakt@lowiec.com.pl

 

Dane Kontrahenta/osoby reklamującej usługę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu): ………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot reklamacji ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer ogłoszenia:………………………………………………………………….

Data zlecenia usługi:………………………………………………………………………………….……………………….

Zgłoszenie reklamacji (m.in: opis wad, okoliczności ich powstania): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wada/y została/y stwierdzona/e: ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

 

Strona internetowa www.lowiec.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.lowiec.com.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj Polityka prywatności